contact
vacatures
nieuws
links
zoeken
contact
Neem gerust contact met ons op!
T. 085 - 401 07 76
E. info@blueskyergonomics.nl
» bel me terug
nieuws
01
04

RI&E Wetswijzinging

Wetswijziging per 1 april 2011

In het kort:
Door de wijziging in de RI&E-wetgeving kunnen bedrijven met 25 medewerkers of minder per 1 april 2011 in aanmerking komen voor toetsingsvrijstelling wanneer zij gebruik maken van een, volgens nieuwe criteria, erkend RIE-instrument, te herkennen aan: ErkendDe regeling voor de lichte toets komt hiermee op termijn te vervallen, evenals de CAO-erkenningen op www.rie.nl. Branches dienen hiertoe hun intrument wel opnieuw te laten erkennen.

Aanleiding en doel wetswijziging

De RI&E wordt door de overheid en sociale partners gezien als een cruciaal onderdeel van het arbobeleid in Nederland. Uit recent onderzoek is gebleken dat de naleving van de RI&E-verplichting, met name bij kleine bedrijven (maximaal 25 werknemers), sterk achterblijft.

De overheid en sociale partners zien als belangrijkste reden voor het achterblijven van de RI&E-naleving bij kleine bedrijven de (financiële) inspanningen die gedaan moeten worden om aan de RI&E-verplichting te voldoen. Op basis van de huidige wetgeving zijn werkgevers verplicht zich te laten bijstaan door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige voor het toetsen van de RI&E. Voor de toetsingsverplichting voor kleine bedrijven zijn de afgelopen jaren diverse varianten ontworpen (waaronder de lichtere toetsing en geen toetsing voor RI&E-instrumenten die zijn opgenomen in de CAO) om kleine bedrijven (financieel) tegemoet te komen. Deze varianten in toetsing hebben echter onvoldoende effect gehad op de RI&E-naleving.

Omdat de overheid en de sociale partners waarde hechten aan een zo groot mogelijke naleving van de RI&E-verplichting is onderzocht of vereenvoudiging van het wettelijk RI&E-stelsel mogelijk is. Het doel van de vereenvoudiging van het RI&E-stelsel is het verhogen van de RI&E-naleving en het verminderen van de administratieve lasten voor kleine bedrijven. Het onderzoek heeft geleid tot het voorstel om de verplichting tot de RI&E-toetsing voor bedrijven met maximaal 25 werknemers af te schaffen, indien gebruikt wordt gemaakt van een RI&E-instrument dat is erkend door het Steunpunt RI&E-instrumenten.

Aanpak en procedure erkenning
Om de toetsingsvrijstelling voor bedrijven met maximaal 25 werknemers mogelijk te maken zijn de erkenningscriteria voor RI&E-instrumenten aangescherpt ten opzichte van de nu geldende criteria voor de lichte toets erkenning. De belangrijkste reden voor het aanscherpen van de erkenningscriteria is het verhogen van de kwaliteit van de branche RI&E-instrumenten.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet is er bij erkende RI&E-instrumenten namelijk geen sprake meer van een toetsing achteraf. Naast de instemming van sociale partners moet het RI&E-instrument nu ook de instemming hebben van een gecertificeerde arbo-kerndeskundige. Deze (nieuwe) criteria voor het erkennen van RI&E-instrumenten werden al gehanteerd voor RI&E-instrumenten die zijn vastgelegd in de CAO. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving vervalt de regeling voor de lichtere toetsing.

Om te voorkomen dat door de aangescherpte erkenningscriteria per 1 april 2011 alle RI&E-instrumenten hun lichte toets erkenning verliezen is door het Steunpunt RI&E-instrumenten een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling houdt in dat voor een periode van 2 jaar (dus tot en met 31 maart 2013) de lichte toets van kracht blijft voor bedrijven met maximaal 25 werknemers waarvoor nog geen erkend RI&E-instrument met toetsingsvrijstelling beschikbaar is. Alle huidige erkenningen voor de lichte toets blijven daarmee tot en met 31 maart 2013 dus geldig.

Vanaf 1 april 2011 moeten voor alle RI&E-instrumenten die in aanmerking willen komen voor de toetsingsvrijstelling opnieuw erkenningen worden aangevraagd bij het Steunpunt op basis van de nieuwe erkenningscriteria. Brancheorganisaties kunnen dit doen door een aanmeldingsbrief met handtekeningen van sociale partners en een gecertificeerde arbo-kerndeskundige aan het Steunpunt RI&E-instrumenten toe te sturen. Een voorbeeldbrief is beschikbaar via de website www.rie.nl. Voor de instemming van de sociale partners met het RI&E-instrument is het verplicht dat het RI&E instrument is getoetst door een gecertificeerde arbo-kerndeskundiege en dat de aanmeldingsbrief door tenminste één werkgeversorganisaties en alle bij de CAO betrokken werknemerspartijen wordt getekend. Indien het RI&E-instrument nog niet beschreven is op de website www.rie.nl dient bij de brief een exemplaar van het RI&E-instrument gevoegd te worden. Wanneer het Steunpunt akkoord is met de erkenningsaanvraag ontvangt de brancheorganisatie een bevestigingsbrief en wordt het erkenning-icoontje Erkendop de website geplaatst. Bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen aan het erkenning-icoontje zien dat zij, bij gebruik van het betreffende RI&E-instrument, in aanmerking komen voor de toetsingsvrijstelling. De regeling rond het erkennen van branche RI&E-instrumenten is per 1 april 2011 opgenomen in artikel 14 lid 12 sub b-2 van de Arbowet.

Duur erkenning

Een erkenning die is afgegeven door het Steunpunt RI&E-instrumenten is geldig voor een periode van 3 jaar.

Verlengen van de erkenning
Zes maanden voor het vervallen van de erkenning wordt de brancheorganisatie schriftelijk door het Steunpunt geïnformeerd over de naderende vervaldatum en de acties die door de brancheorganisatie genomen moeten worden om de erkenning te verlengen. 3 maanden voor het aflopen van de erkenning ontvangt de brancheorganisatie een herinneringsbrief. Indien het Steunpunt uiterlijk 1 maand na de vervaldatum van de erkenning geen verlengingsverzoek met handtekeningen van sociale partners en een gecertificeerde arbo-kerndeskundige heeft ontvangen wordt de erkenning beëindigd. De brancheorganisatie wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en het erkenning-icoontje wordt van de website www.rie.nl verwijderd.

Aanpak en procedure CAO-erkenning

Naast het erkennen van branche RI&E-instrumenten zijn er ook brancheorganisaties die het branche RI&E-instrument vastleggen in de CAO. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een in de CAO-vastgelegd RI&E-instrument komen eveneens in aanmerking voor de toetsingsvrijstelling. Dit is een reeds bestaande regeling.

Doordat er door de nieuwe wetgeving voor de toetsingsvrijstelling geen inhoudelijk verschil meer bestaat tussen een CAO-erkend RI&E-instrument en een Steunpunt erkend RI&E-instrument, wordt voor de duidelijkheid vanaf 1 april 2011 alleen de Steunpunt-erkenning doorgezet binnen het Steunpunt RI&E-instrumenten. Branches waarvoor de CAO-erkenning verloopt door het aflopen van de CAO-looptijd kunnen hierdoor na 1 april 2011 alleen nog maar Steunpunt-erkenning aanvragen voor hun instrument.

De criteria voor het aanvragen van deze erkenning zijn hetzelfde, alleen heeft een Steunpunt-erkenning een looptijd van 3 jaar, ongeacht CAO-looptijd. Een voordeel dus ten opzichte van de CAO-erkenning!Deze erkenning geeft, net als de CAO-erkenning, recht op toetsingsvrijstelling voor bedrijven met 25 werknemers of minder.

Wettelijk is het nog wel steeds mogelijk om het RI&E-instrument op te nemen in de CAO. De regeling rond het gebruik van een in de CAO vastgelegd branche RI&E-instrument is per 1 april 2011 opgenomen in artikel 14 lid 12 sub b-1 Arbowet.

(1)Arbo in Bedrijf, Arbeidsinspectie en ‘Secundaire analyse WEA en gebruikeronderzoek RI&E’ TNO 2010.terug vorige volgende
testimonials
SeaChange International
SeaChange International
"Goede afspraken, zeer kundig advies, tot volgend jaar!"
» lees verder
Netty Westhoeve, Fysiotherapeut
Netty Westhoeve, Fysiotherapeut
“Interessante nascholing, zeker ook voor fysiotherapeuten! Opvallend goede koppeling met huidige ‘evidence’ binnen de fysiotherapie.
» lees verder
Blue Sky Ergonomics algemeen contact
© 2018 Blue Sky Ergonomics|Inloggen Home
Werkplekonderzoek
Vitaliteit
Workshops
Consultancy
Ergocoach
Opleiding Paramedici
Over ons
Algemene voorwaarden
Disclaimer
Privacy
Nieuws
Testimonials
Gezond werken
Vacatures
Links
Contact

Zoeken
Postadres
Postbus 1136
5200 BD 's-Hertogenbosch

Bezoekadres
Pettelaarpark 110-119
5216 PS 's-Hertogenbosch

T 085 - 401 07 76
E info@blueskyergonomics.nl
I www.blueskyergonomics.nl