Klachten en Privacy

Klachten- en Privacyreglement Blue Sky Ergonomics

 

Klachtenreglement 

Klik hier  voor ons Klachtenreglement:

 

Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Blue Sky Ergonomics internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement
Blue Sky Ergonomics mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Blue Sky Ergonomics de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Blue Sky Ergonomics worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Blue Sky Ergonomics vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Blue Sky Ergonomics in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Blue Sky Ergonomics expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Blue Sky Ergonomics gebruikt en het doel van het gebruik
Blue Sky Ergonomics verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Blue Sky Ergonomics, Blue Sky Ergonomics een werkplekonderzoek voor u uitvoert of u begeleidt, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Blue Sky Ergonomics of via het contactformulier contact met ons opneemt. Blue Sky Ergonomics verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Wanneer voor u een werkplekonderzoekt wordt uitgevoerd of u begeleidt wordt worden mogelijk ook gegevens over uw gezondheid verwerkt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Blue Sky Ergonomics sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Blue Sky Ergonomics verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Blue Sky Ergonomics-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Blue Sky Ergonomics met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Blue Sky Ergonomics verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Blue Sky Ergonomics worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Blue Sky Ergonomics beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Blue Sky Ergonomics om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Blue Sky Ergonomics hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Blue Sky Ergonomics verstrekte persoonsgegevens;
• Blue Sky Ergonomics heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Blue Sky Ergonomics hanteert een termijn van vier jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Blue Sky Ergonomics zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@blueskyergonomics.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Blue Sky Ergonomics.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Blue Sky Ergonomics opnemen en probeert Blue Sky Ergonomics er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Blue Sky Ergonomics ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Blue Sky Ergonomics.

Privacyreglement Blue Sky Ergonomics

versie april 2021

Bijlage(n):